10 ZAKELIJKE RISICO’S DIE U KUNT VERZEKEREN

Als u een eigen bedrijf heeft, wilt u niet dat door een ongeluk of schade de continuïteit van uw bedrijf plots in het geding komt. Er zijn veel risico’s waarvoor u zich kunt verzekeren. Welke zakelijke risico’s loopt u met een eigen bedrijf en hoe kunt u zich hiertegen verzekeren?

1. SCHADE DOOR PRODUCT OF DIENST

Iemand kan (financiële) schade oplopen door uw product of dienst. Ook kan een medewerker gewond raken tijdens het werk. U kunt dan te maken krijgen met schadeclaims. Om uzelf te beschermen tegen de financiële gevolgen hiervan, sluit u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

2. SCHADE AAN UW PAND

Uw bedrijfspand kan schade oplopen bij brand, maar ook door extreme weersomstandigheden zoals storm en bliksem. De schade die ontstaat door deze invloeden, verzekert u via een opstalverzekering.

3. SCHADE AAN VOORRAAD EN INVENTARIS

Door bijvoorbeeld een inbraak kan uw voorraad of inventaris schade oplopen. Of het kan (deels) verloren gaan of beschadigd raken door brand- en waterschade. Een goederen- en inventarisverzekering vergoedt die schade. Heeft u een bedrijf aan huis? Dan kan het uitbreiden van uw inboedelverzekering ook voldoende zijn. Vraag gerust aan uw adviseur wat u het beste kunt doen.

4. MISGELOPEN INKOMSTEN

Uw onderneming kan stil komen te liggen, omdat het getroffen wordt door bijvoorbeeld het wegvallen van stroom of gas, maar ook vanwege een inbraak of brand. Om uzelf te verzekeren voor het niet ontvangen van inkomsten in die periode, sluit u een bedrijfsschadeverzekering af.

5. KLANTEN DIE NIET BETALEN

Het kan zijn dat u zakelijke klanten heeft die niet (kunnen) betalen. Levert u op rekening, dan kunt u een kredietverzekering afsluiten. U weet dan zeker dat u uw geld krijgt via de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij neemt de vordering dan over en probeert alsnog het geld van uw klant te krijgen.

6. CONFLICT MET LEVERANCIER OF KLANT

Als ondernemer kunt u in een conflict komen met een andere ondernemer, een leverancier of een klant. Is hiervoor juridische hulp nodig, dan vergoedt een rechtsbijstandsverzekering de kosten. Controleer voor u een rechtsbijstandverzekering afsluit wel goed welke geschillen wel en welke niet gedekt zijn en of deze aansluiten bij uw praktijk.

7. EEN DATALEK OF SLACHTOFFER VAN CYBERCRIMINALITEIT

Tegenwoordig doen we zoveel mogelijk online. We maken gebruik van digitale software pakketten, zoals een klantenbeheer systeem. En iedereen gebruikt e-mail om digitaal te communiceren. Een datalek zit in een klein hoekje. Daarnaast denken veel ondernemers dat hun bedrijf te klein zou zijn voor een cyberattack, maar dat is zeker onterecht! Denk maar aan phising mails van de bank, spookfacturen, ddos-aanvallen of virussen. Voor deze risico’s kunt u zich verzekeren met een cyberrisk polis.

8. TE LAAG PENSIOEN

Iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt krijgt in Nederland een AOW-uitkering, ook de zelfstandige ondernemer. Wilt u een hoger inkomen dan dit minimum, dan moet u hiervoor andere voorzieningen treffen. Voor werknemers geldt dat ze vaak een pensioen opbouwen via hun werkgever. Wat betekent dit voor uw bedrijf met personeel? En hoe zit het met uw eigen oudedagsvoorziening?

  • Pensioenvoorziening voor uw medewerkers

U kunt uw medewerkers een aanvullende pensioenvoorziening aanbieden. Vaak is dit in de cao of in een bedrijfstakpensioenfonds geregeld. U moet daarbij wel voldoen aan de eisen van de Pensioenwet (PW). Deze wet beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder om te voldoen aan de pensioenafspraken. Laat u eerst goed informeren door uw adviseur over wat deze taken en verantwoordelijkheden betekenen voor uw bedrijf.

  • Hoe regelt u het goed voor uzelf?

Er zijn veel mogelijkheden om uw oudedagsvoorziening te regelen. Veel ondernemers bouwen pensioen op via een pensioenfonds of ze sparen voor hun pensioen via een lijfrente via de bank of een verzekeraar. Ook beleggen is een optie, maar moet bij uw risicoprofiel passen.

9. ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT

U of uw personeel kan ziek worden, arbeidsongeschikt raken of tijdelijk met verlof gaan vanwege een zwangerschap.

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u arbeidsongeschikt raakt, zit u als ondernemer zonder inkomsten. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u zich als zelfstandige verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. U ontvangt met deze verzekering alsnog een inkomen.

  • Ongevallenverzekering

Raakt u of een medewerker door een ongeval arbeidsongeschikt, dan keert een ongevallenverzekering een eenmalig bedrag uit. Het is ook mogelijk om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Soms is een ongevallenverzekering voor u als werkgever zelfs verplicht. Check wel samen met uw adviseur of de specifieke voorwaarden die aan de verzekering zijn verbonden aansluiten bij uw situatie.

  • Ziekteverzuimverzekering

Heeft u personeel in dienst en wordt een medewerker ziek of arbeidsongeschikt, dan betaalt u als werkgever maximaal twee jaar minstens 70% van het laatste loon door aan deze werknemer. Vaak is in een cao zelfs vastgelegd dat het om 100% gaat. Tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim kunt u zich verzekeren via een ziekteverzuimverzekering.

  • Zwangerschapsuitkering

Wanneer u als ondernemer tijdens uw zwangerschapsverlof een zwangerschapsuitkering wilt ontvangen die overeen komt met het inkomen dat u normaal als zelfstandige verdient, dan kunt u zich hiervoor verzekeren. Dit kan tot een maximale dagvergoeding.

Als een medewerker van u zwanger is, heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Als werkgever kunt u deze uitkering voor haar aanvragen. U ontvangt de uitkering en betaalt tijdens het verlof het loon door aan uw werkneemster.

10. NABESTAANDEN BLIJVEN ACHTER

Wat als uw compagnon komt te overlijden en zijn of haar erfgenamen komen aanspraak maken op hun aandeel in het bedrijf? Of hoe gaat het met uw nabestaanden als u zelf wegvalt?

  • Compagnonsverzekering

Runt u samen met een compagnon een onderneming en komt uw compagnon te overlijden, dan hebben de erfgenamen recht op een deel van het bedrijf. Om het voortbestaan van uw bedrijf niet in gevaar te laten komen, keert de compagnonsverzekering een bedrag uit waarmee u het aandeel van uw compagnon kunt overkopen.

  • Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering komt er een vastgesteld bedrag vrij als u of de partner met wie u samenwoont komt te overlijden. Met dit bedrag kan de overgebleven partner bijvoorbeeld de hypotheek (deels) aflossen of minder gaan werken. Zo voorkomt u dat uw partner financieel in de problemen raakt wanneer u komt te overlijden.

VERZEKEREN OF VOORKOMEN?

Sommige risico’s kunt u beperken of zelfs voorkomen door het treffen van extra maatregelen of het wijzigen van processen. Breng dan ook alle risico’s voor uw bedrijf in kaart en bepaal aan de hand daarvan voor welk risico een verzekering noodzakelijk is. U kunt dit overzicht zelf maken, maar u kunt ons, als onafhankelijk adviseur, ook om hulp vragen. Zo weet u zeker dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt.